Om långsiktighet och det gåtfulla livet. Medborgare!

När vi talar om långsiktighet är det oftast inte mer en ett tiotal år. Det gäller inte minst våra politiker i deras planering av vårt samhälle. Tidshorisonten för samhällsplanering borde kanske vara så långt bort som ett mänskligt liv sträcker sig. l vissa fall längre, om det är möjligt. Det räcker inte med nästa val, som horisont.

Vi har ansvar även för kommande generationer i vårt samhällsbyggande. Jag tänker på vårt behov av ett fungerande liv främst vad gäller familjebildning, barn, näring, bostad, arbete, utbildning, sjukvård och åldringsvård. Ja allt, som hör livet till i dess olika skeden.

Man vet i dag ganska säkert att vi är i slutet av vår tidsålders värmeperiod. Vi kan nu räkna med en uppvärmningstid av jorden från tiden mellan 1850 och dags dato på ca 500 år. Därvid inträffar början av en ny istid, mellan 2350 och 2500, genom avkylning av jorden. Det börjar vid polerna. Mänskliga aktiviteter kan inte påverka, att istiden sätter i gång. Dock kan vi kanske (tveksamt) påverka klimatet under den värmeperiod vi lever i. ”Under den senaste årmillionen har ca nio istider inträffat med stor regelbundenhet”. Varje istid är ca 100000 år.

Göran Frostell professor Emeritus har noggrant redogjort för den annalkande istiden.

Vi kan ännu inte planera för hur vi skall agera när istiden har startat. Men vi måste förhålla oss till detta faktum, Om nedisningen får den utsträckning, som den haft under tidigare istider, så blir det med all sannolikhet obeboeligt i Skandinavien, men det inträffar nog tusentals år efter det att uppvärmningsperioden har slutat år 2350-2500. Om nio till femton generationer är vi där det börjar.

Medborgare tag dig en fundering. Vad är stort och vad är smått.

Vi anser att mänskligt liv är okränkbart. Det borde gälla allt liv stort som smått. Både de,  som utnyttjar syre och de, som avger syre samt de, som lever utan syre (anaerobt). Livet på jorden började för 3,85 miljarder år sedan. Det var en unik händelse som skedde. Men var ”livsgnistan” till några grundämnen (främst kol, syre, väte och kväve) kom i från vet man inte. Är det den gudom många söker?

Efter starten har det gått som smort. Livet har utvecklats. Människan har blivit till, tillsammans med andra levande varelser. Hon är ett vinnande koncept. Trots detta ond och korkad. Detta förhållande skapar allvarliga problem för vårt liv här på jorden. Livsmiljö och klimat ? påverkas negativt. Det pågår svält och mänskliga grymheter på hela jorden i en aldrig sinande ström. Många gånger igångsatta på grund av rena idiotierna och eller girighet.

Vi och ni som representerar oss i skilda statliga och världsliga organisationer borde ägna oss åt att med all kraft lotsa mänskligheten och övrigt liv in i framtiden. Det finns många som vet mycket om detta. Låt oss använda deras hjärnkapacitet och kunskap för att få till stånd en mänskligare tillvaro här på jorden. Vi är bara i  början av vår tid på vårt klot, om vi lyckas.

Medborgare! Agera där du lever och verkar. Tillsammans är vi starka.

 

Björn F

 

 

I skenet av Kajutlampan. Medborgare!

Var tog vår integritet vägen?

För mig började denna naggas i kanten i och med införande av personnummer. Eller om man så vill, hur detta har används såsom ett medel att kontrollera medborgarna med.

Nästa spik i kistan var de omfattande folk och bostadsräkningar, som genomfördes under 60-talet och i början av 70-talet. Då skickade man hem frågeformulär till medborgarna. Man kunde dock vägra att fylla i dessa. Det stred mot vår grundlag att tvinga svenska medborgare att svara på dylika frågor. Grundlagarna ändrades i slutet av 60-talet och så var det hindret undanröjt. I dag behöver ingen fråga. Uppgifterna om oss finns lätt tillgängliga i ett antal register. Möjligen krävs ett regeringsbeslut att samköra några av dessa register, eller alla för något ändamål.

För inte så länge sedan var man inkognito, så länge man ville vara detta. I dag är det tvärtom. Det är svårt för att inte säga omöjligt att vara privat. Det är personnummer hit och dit vad man än skall göra. Man tvingas hela tiden lämna elektroniska spår efter sig. Olika myndigheter och privata företag registrerar och rapporterar dina förehavanden. Du är hela tiden, utan att vara ombedd, med i en massa statistiska undersökningar gällande allehanda saker och ting, som du gör under ditt liv. Din E-post lagras, så också dina telefonsamtal/sms. Du kan hela tiden lokaliseras, om du har en startad mobil. Du kroppsvisiteras, när du skall flyga, Passen innehåller numera våra fingeravtryck. Man har tagit sig rätten, att vid behov öppna ditt bagage, när du är ute och reser. Du filmas, utan att ha blivit tillfrågad, nästan var du  än befinner dig.

Du får veta, att det är till för ditt eget  bästa och din säkerhet. Har du bett om detta? NEJ! Hur vet någon annan vad som är mitt bästa och min säkerhet. Var kommer min vilja in i bilden.

Allt detta är otrevligt och eller skrämmande. Du har inte längre  en privat sfär, som du själv bestämmer över. Vad händer om vårt statsskick ändras till någon form av diktatur. Tanken svindlar.

Vad håller vi på att skapa för samhälle, med hjälp av bland annat datortekniken, i strävan att registrera allt om oss. Kan det vara så, att vi har svårt att se den resulterande helheten i detta. En registrering av medborgarna, som i varje enskilt fall kan vara till nytta för oss, men som tillsammans blir ett hot mot ett värdigt liv och vår integritet. Det kan komma att skada oss i en framtid, som vi inte vet något om.

Medborgare engagera dig i frågan. Säg till hur du vill ha det.

 

Björn F

 

Ha åsikt eller inte ha åsikt det är frågan? Medborgare!

Medborgare, det är så i vårt Sverige, att du har åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Eller?

Du får tycka och säga precis vad du vill. Det kan dock vara straffbart att såra eller förolämpa någon. Landets säkerhet kan också lägga hinder i vägen. Allt är i sin ordning, Yttrandefrihet under ansvar, förnämligt. Senast grundlagsfäst år 1991.

Men är detta hela sanningen, förvisso inte. Du kan i dag inte framföra din syn på en hel del ting på grund av samhällsklimatet. Det borde du definitivt få göra enligt din rätt till yttrandefrihet och därtill erhålla respekt för dina åsikter. Gör du detta ändå blir du illa sedd och riskerar att bli skadad på ett eller annat sätt. Man försöker inte ens förstå det du påstår.

Här är några exempel:

—påstå, att gay-parader och liknande skadar strävan att skapa respekt och förståelse mellan människor med olika sexuell läggning.

—kritisera svensk invandring bland annat vad avser antal invandrare vi tar emot.

—uttrycka dina farhågor om nyttan med den militanta feminismen för att skapa jämlikhet och jämställdhet mellan män och kvinnor.

—framföra att du inte tycker om så kallad mångkultur.

—ifrågasätta den muslimska lärans praktiska tillämpning i vår kultur.

—säga, att barndaghem inte främjar våra barns utveckling utan endast är till för att föräldrarna skall kunna yrkesarbete så mycket som möjligt. Barnen kanske tar skada. Framförallt när de är mellan ett och tre år.

—påstå, att de negativa skriverier m.m. som vår konung och statsöverhuvud personligen utsatts för, vid upprepade tillfällen under det senaste året, är mycket snaskig jornalistik och ”konstutövnig”. Detta har skadat konungen, hans familj och Sveriges goda namn och rykte. Det vill säga alla medborgare. Till vilken nytta?

På flera sätt har diskussionerna i bland annat ovanstående ämnen tystnat. Det är bara en åsikt, som gäller. Locket har lagts på. Jag påstår, att om man vill förbättra och utveckla saker och ting så måste man diskutera. När åsikter bryts får man till slut fram bra lösningar. Detta gäller inte alltid, men oftast.

Var och en måste i ett öppet demokratiskt samhälle kunna diskutera alla frågor hur känsliga de än är. Yttrandefriheten får inte naggas i kanten på det sätt, som har skett enligt min beskrivning i detta inlägg.

Medborgare, hjälp till.

 

Björn F.