Försvarsfrågan igen. Medborgare!

Det mesta är i dag sagt om vår nuvarande  försvarsförmåga.

Vad jag förstår är den helt otillräcklig. Ett ingångsvärde för regeringen med försvarsberedningen vore att bland annat läsa och diskutera nedanstående artikel i  tidskriften  ”Vårt Försvar 1 2013″. Artikeln, som jag syftar på är författad av generalmajor Karlis Neretnieks. Den är ett militärstraregiskt bedömande för Sverige. Jag tycker artikeln är sakligt och utan överdrifter. Sedan har vi amiral Göran Lasbrinks anförande vid Folk och Försvars konferans i år. Det är befriande chosefritt, Han talar klartext om vad som behöver åtgärdas i försvarsfrågan. Våra politiker får rejäla förslag och hård kritik.

Karlis N är enligt mitt förmenande en person, som på något sett borde medverka i försvarsberdningen tillsammans med amiralen Göran Larsbrink. Jag har till min stora sorg inte funnit någon aktiv Officer på högre nivå utöver ÖB, som framträtt offentligt och talat om hur illa ställt det är med vår nuvarande försvarsförmåga. Vad är de rädda för?

Medborgare läs om vårt militärstrategiska läge här. Göran Larsbrinks anförande här( reklamen är snabbt överstökad )

 

Björn F

 

 

 

Våra riksdagspartier. Medborgare!

Vi medborgare läser i allmänhet inte partiprogram. Låt oss från vår horisont försöka granska de politiska partier, som sitter i riksdag och regering.

Kortfattat kan man säga följande i detta ärende från höger till vänster:

- Sverigedemokraterna är ett modernt nazistiskt parti. Nazityskland är dess stamort på jorden. Det sätter nationalismen i högsätet och anser sålunda, att invandrare är av ondo för de förstör vårt kulturarv och är inte blonda och blåögda. Försvaret i ett sverigedemokratiskt land skall vara starkt. Landet skall avskärma sig från övriga världen. Dess åsikter kan mycket väl leda till diktatur.

- Kristdemokraterna är landets högerparti. Det är nationalister med den lutherska kristendomen som värdegrund. Partiet sätter familjen i centrum. Äktenskapet, som är av Gud instiftat,  kan endast vara en förening mellan man och kvinna. Övriga parförhållanden accepteras egentligen inte. Föräldrarna ansvarar oinskränkt för sina barn. Varje människa måste i första hand ”stå på egna ben”.

- Moderaterna står för allting och ingenting. Det är ett opportunistiskt parti. Pengarna är det viktiga. Den medmänskliga värdegrunden är falsk. Människan som individ skall sälja sin arbetskraft så länge hon orkar. Kollektiv uppfostran av barnen gör att föräldrarna kan arbeta ostört. Kapitalägarnas kapital ökar utan att de arbetar.

- Folkpartiet har en tydlig, rak och kunnig partiledare. Partiet står alltjämt för de scocialliberala idéerna. De idéer,som grundat vårt nuvarande statsskick från 1800-talet

- Centerpartiet är ett flumparti bland annat inom miljö- och invandrar- och familjepolitiken. Dess program kan rasera hela vår kultur. Såsom landsbygdsparti, som de vill vara, fungerar det inte. Det driver i dag en”tokliberalism”, som inte hör hemma i Sverige.

- Socialdemokraterna spelar för närvarande fia med knuff med moderaterna. Det är inget sting i det spelet. Partiets reformistiska socialism är inte glömd, men gömnd.  För närvarande driver man pragmatiskt frågor, som kan gå hem i stugorna. Vad man egentligen strävar efter för samhälle framgår inte av detta.

- Miljöpartiet är en kameleont, som krälar fram och tillbaka mellan yttersta högerkanten och vänsterkanten. Fick partiets ideologi råda skulle vi få ett totalitärt samhälle. Där får medborgarna sitta i skogen och gnida pinnar mot varandra för att få eld och sedan koka någon nyttig grönsakssoppa. Jag kommer alltid att tänka på Orwells ”djurfarmen” när detta parti kommar på tapeten.

- Vänsterpartiet är ett kommunistiskt parti som har kommunismen, som sin ideologi. Historiskt kommer den från de som skapade diktaturen i Sovjet. Detta sopar man hela tiden under mattan. Medborgarna får ju inte skrämmas. Ni är smarta. Partiets doktriner leder till en totalitär stat. Även här kan Orwells ”djurfarmen” läsas som ett varnande exempel.

Medborgare, vad skall man säga om detta?

 

Björn F

 

 

 

Försvaret- en förtroendefråga. Medborgare!

Försvarsfrågan måste nu ställas i belysningen av vår regerings trovärdighet.

Försvaret har i detta nu mycket små möjligheter att lösa de uppgifter som riksdag och regering givet det. Man har talat om ett en-veckasförsvar, som de planerade medlen skulle räcka till. För ett par veckor sedan äskade försvarsledningen om ytterligare medel, 4,5miljarder kronor, för att nå de angivna målen, som i sig inte kan anses vara tillräckliga. Det är mycket lågt ställda mål i en värld vars säkerhetspolitiska utveckling är svårt att förutse.

Vad hände? Försvarsministern kontrade med att i stället ange, att försvaret skulle minska officerarnas antal med 500 personer och de civilanställda med 300 personer. Personalkostnaderna skall således  minskas med 500 miljoner, som tvångsomfördelas inom myndigheten. Detaljer om detta kan läsas i bloggen Skipper  . Se bland annat i avsnitten ”Ridå” 13/3 och ”En uppgiven försvarsmakt” 14/4 under ”äldre inlägg”.

Jag anser det inte längre vara lönt att diskutera försvarets uppgifter detaljorganisation och kostnader. Förstå mig rätt. Det som först måste krävas är att regeringen i riksdagen presenterar en doktrin, som visar Sveriges säkerhetspolitiska läge i dag och, så långt det är möjligt, framåt i tiden. Den kommer då med all säkerhet även tvingas visa vilka krav som måste ställas på en svensk försvarsmakt. Den skall verka och fungera i framtida konflikter, som Sverige kan ställas inför. Dessa måste presenteras. Därefter är det dags att diskutera vårt försvars uppgifter och organisation samt räkningen för detta.

Vår regering har inte majoritet i riksdagen. Den är ”nästan” splittrad i försvarsfrågan. Jag tror, att vi medborgare vill se vårt säkerhetspolitiska läge diskuteras öppet så mycket ,som det är möjligt. Många av oss har inte varit medvetna om vilka följder, som beslutade förändrtngar och nedskärningar av försvaret medfört. Dessa har ju pågått under ca femton år. Vi trodde oss förstå att det skulle bli ett ”vasst försvar” bemannat med yrkessoldater och dito sjömän utrustade med toppmodern materiel. Ett försvar i tiden.

Försvarsfrågan har missköts å det grövsta. Sköta utrikes-och säkerhetspolitiken är en regerings huvuduppgift. Här berörda frågor måste behandlas omgående. Försvarsministern bör minst kallas till berört riksdagsutskott och förklara sig. Jag tycker att riksdagen bör överväga att ställa statsministern till svars genom att framställa en misstroendeförklaring mot honom gällande hur försvarsfrågan behandlas. Landets säkerhet står på spel.

Till syvende och sist kommer med största sannolikhet frågan upp i nästa val. Vilka vill att sverigedemokraterna skall sitta i nästa regering? De har försvarspolitiken högt upp på sin agenda. Många har sett detta.

Medborgare, försvarsfrågan år livsviktig, ställ krav på regeringen vad gäller försvaret. Händer inget så rösta bort den nästa år.

 

Björn F