Vart är vi på väg? Medborgare!

Det finns inte minst för oss här i Sverige några viktiga sakfrågor berörande hela samhället, som behöver diskuteras, besvaras och lösas.

Sakfrågorna jag tänker på är av stor allmänmänsklig livsavgörande betydelse. De hamnar ofta i bakgrunden av alla möjliga små frågor, som var och en kunde lösa själv där han lever och verkar. Dessa småfrågor blåses upp till orimliga proportioner. Låt mig nämna några sådana.

Exempel:

- Klimatfrågan diskuteras yvigt. Det är mycket oväsen för lite ull,som gumman sa ,när hon rakade grisen. Människan kan inte påverka klimatet (följ denna blogg). Däremot borde vi vara mera rädda om vår miljö och inte hantera jordens grundämnen så att de förgiftar vår omgivning ( mitt tidigare inlägg).

- Varför blir så mycket människor kränkta hela tiden för allting? Oftast är det väl bara att bita ihop och leva vidare. Sluta och tjafsa och gnälla.

- Har vi någon nämnvärd rasism i Sverige? Är det som finns inte yttrande för normalt mänskligt beteenden? På det stora hela oförargligt med andra ord.

- Vad ska vi med begreppet ”feminism” till? Skapar inte detta ett antal missförstånd och vrede, som leder till felaktigt agerande? Är det inte här fråga om vanlig kunskap, rättvisa, respekt och ödmjukhet i umgänget mellan män och kvinnor det vill säga människor. Skall jag behöva skriva ”henniskor” sådant trams.

- Varför får inte skolor och sjukhus och åldringsvården gå med vinst? Företagsekonomiskt är vinst ”bra” och förlust ”dåligt”. Det är väl så, att det är fel på den statliga eller kommunala styrningen och kontrollen av hur skattepengarna används i berörd verksamhet. Det vill säga målformuleringen med fortlöpande kontroller saknas. Fixa detta!

Ja, så här kan man hålla på. Trivialiteterna regnar ner i en strid ström.

Nu till de sakfrågor, som jag tycker är viktiga och som pockar på svar och lösningar.

- Vårt  lands försvar är helt otillräckligt. Det måste rustas upp och moderniseras. Regeringen har ännu inte formulerat en säkerhetspolitik med en försvarsdoktrin, som är värd namnet. Vi lever utan en bra livförsäkring (se föregående inlägg av mig och här).

- Den allmänna skolan har stora brister, som beror på flera skilda orsaker. Det är sannolikt långt ifrån endast arbetande lärares fel. Man kan nog härleda bristerna till dålig myndighetsutövning. Det leder till fel mål, olämplig  ekonomiplanering, för få anställda lärare per elev, felaktiga metoder att undervisa på med hänsyn till aktuell elevgrupp, bristande språkkunskaper hos våra invandrade elever, för stora elevgrupper och undermålig undervisningsmateriel. Dessutom är undervisningsmiljön bristfällig. Eleverna passar inte tiden till lektioner. De lyssnar inte utan skränar och pratar hela tiden. De talar i mobiltelefon och så vidare. Med andra ord det råder dålig disciplin i lektionsrummen.

Förbättras inte förhållanden i våra skolor kommer vårt samhälle att påverkas negativt inom en snar framtid. Okunniga människor kan inte leva och verka meningsfullt i ett samhälle som vårt. Det har aldrig gått.

- Det är fullt klart att vår polismakt måste effektiviseras (läs här och sedan detta) och förbättra sina arbetsmetoder. Större ”verkningsgrad” per arbetad timme krävs. I Sverige skall ingen medborgare antastas eller misshandlas på gatan, bli våldtagen, bortförd, mördas i sitt hem av främlingar, få sin egendom stulen eller förstörd detta hör 1200-talet till. Vi skall heller inte ha trafficing, prostitution, pedofileri eller försäljning av knark. Knarklangarna är frigående presumtiva mördare. Det måste få ett slut det här med olika brottssyndikat typ Södertälje och vad som bland annat pågår i Malmö.

Polisen behöver ha tillräckliga resurser och verktyg för att eliminera den växande brottsligheten från samhällskroppen. Stifta de lagar, som behövs! Utvisa omgående brottslingar för minsta förseelse, om de ej är svenska medborgare. Det  här håller inte längre.

- Sjuk-och hälsovården måste fungera bättre. Förbättra myndighetskontrollen genom att följa utbetalade skattepengar. Dubbla lönen för sjuksköterskorna, så att vakanserna kan täckas. Deras löner har släpat efter i många år. Det skall löna sig att studera. Se till att de, som arbetar inom vården lär sig tala en tydlig svenska. Eliminera köerna de behövs inte. Ej heller behövs remiss-systemet. Dagens människor vet var de skall vända sig för att få bästa hjälp. Annars kan de ju fråga. Behöver sjukvården byggas ut så gör det, observera, i hela landet. Utnyttja privat praktiserande läkare effektivare. Det försvåras nu med krångliga sjukförsäkringsbestämmelser.

- Vi måste ställa hårdare krav på de av våra invandrare, som inte lär sig tala svenska, inte sänder sina barn till svenska skolan och som inte vill integrera i vårt samhälle. De skall helst bli svenska medborgare och bosätta sig bland andra svenskar och arbeta som alla andra måste göra. Vi lever i ett fritt land. De får lämna vårt land, om de så önskar och galoscherna inte passar. Jag talar inte här om flyktingar enl folkrätten. För dessa stadgas särskilt.

- Vi behöver sannolikt ingen så kallad arbetskraftsinvandring utom en del skilda specialister, som vi alltid har ”importerat”. Nej, låt oss i stället granska vår arbetsmarknad från olika håll. Det finns säkert metoder för att verksamt och effektivt ordna till, så att de flesta av våra i dag arbetslösa kan skaffa sig ett jobb där arbetskraft saknas. Nuvarande tillvägagångssätt   för att anpassa arbetslösa till arbetsmarknaden tycks ha misslyckats ganska ordentligt. Jag tror, att man inte får glömma att blicka framåt minst ett tio-tal år för att bland annat studera teknikutvecklingen. Man behöver diskutera om inte den ordinarie veckoarbetstiden borde minskas från 40 till exempelvis 30 timmar. I dag arbetar de som har arbete alldeles för mycket. De blir sjuka (utarbetade). Anställ fler i stället. Kapitalägarna är giriga.

En debatt behöver startas huruvida lönearbete är det ända och rätta här i livet. Jag ser en framtid där halva befolkningen yrkesarbetar. Man kan leva på en ”lön”. Mycket i dag, av människor utfört arbete,  görs av robotar. I detta resonemang måste man också beröra den så kallade pensionsåldern. Jag tror definitivt inte att den skall vara knuten till en viss ålder utan rörlig uppåt från säg 50 års ålder. Den enskilde bestämmer själv tidpunkten för sin pensionering.

- Vårt jordbruk och fiske är livsnödvändigt för oss. Våra jordbrukare och fiskare får ständigt tåla myndighetsintrång som inga andra näringsidkare. Många slutar med sin verksamhet varje år. Halveringstiden för mjölkbönder är 10 år. Flera av våra fiskehamnar är tömda på yrkesfiskare längs vår 250 mil långa kust.Vår självförsörjningsgrad är idag 50 procent i en värld som svälter. Det är skandal. Det var inte länge sedan självförsörjningsgraden var 100 procent vad gäller våra viktigaste matprodukter. Den odlingsbara marken är livsnödvändig för oss i ett framtida hållbart samhälle. Så också våra fiskevatten.

Den politik som EU driver i dessa sammanhang är ingenting för Sverige. Den tvingar fram ständiga omstruktureringar med nya direktiv, som påverkar vårt jordbruk och fiske negativt. Utövarna av näringarna får för låg ersättning för sitt arbete med nedläggning som följd. Vi måste snarast satsa mot att skapa bättre förhållanden för dessa näringar.Det är vår framtid det gäller.

- Så vill jag till sist ta upp behovet av en väl genomtänkt framtida energiförsörjning för vårt land. Det har vi inte i dag vad jag kan bedöma. Vi behöver diskutera en utbyggnad av kärnkraften. Jag tycker inte att vi ska bygga ut våra oreglerade älvar, vilket skulle kunna vara ett alternativ till en kärnkraftsutbyggnad. Några andra energisystem än kärnkraft och vattenkraft är egentligen inte aktuella att granska. Kolkraften är inte ren. Den kan vara bra som reservkraft. Vindkraft och solceller ger för lite effekt totalt och i förhållande till satsade pengar. Man kan kanske förbättra effekten på nu befintlig vattenkraft och kärnkraft, men det gör man väl löpande hoppas jag. Kärnkraftsutbyggnaden innefattar naturligtvis också en diskussion om renovering av de gamla kärnkraftverken.

Jag vill således här peka på för mig viktiga samhällsfrågor, som behöver få en snabb och bra lösning. Tillsammans har vi kunnandet för detta.

Medborgare, var så god och skölj,som tandläkarn sa.

 

Björn F